CCTV Aydınlatma Metni

BordoMaviTur – Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş (Bundan sonra “BordoMaviTur” olarak anılacaktır.) tarafından BordoMaviTur ofislerinde yer alan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

BordoMaviTur ofislerinde yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı alınmaktadır.  Güvenlik kameraları aracılığı ile topladığımız kişisel verilerinizi, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek ve bina güvenliğini sağlamak amaçları ile işlemekteyiz.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak kapalı devre kameralar vasıtasıyla otomatik yolla işlenmektedir. Kişisel verilerinizi sadece belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekte ve aktarabilmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

 

Topladığımız kişisel verilerinizi, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, tarafımıza bu alanda hizmet veren hizmet sağlayıcılarımıza; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabiliriz.

 1. Veri Sahiplerinin KVKK Kapsamında Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları

BordoMaviTur bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

 

 1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

 

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

 

Ticari Unvan              : Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği A.Ş.

Adres                          : 1 No.lu Beşirli Mah.Şenol Güneş Spor Kompleksi MedicalPark Stadyumu TS Club Ortahisar TRABZON

Tel                               : + 90 462 325 09 67

Faks                            : + 90 462 325 94 03

KEP Adresi                 : trabzonsporticari@hs03.kep.tr

 

 

Bir cevap yazın