KVKK Aydınlatma Metni

 Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş. (“BORDO MAVİ TUR”)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş. (“BORDO MAVİ TUR” veya “Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede üyelerimiz, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, BORDO MAVİ TUR ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

 

BORDO MAVİ TUR olarak KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

 

 

 1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

 

Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben bu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

 

Unvan                       : Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş.

Adres                        : 1 No.lu Beşirli Mahallesi Şenol Güneş Spor Kompleksi MedicalPark Stadyumu TS Club

Ortahisar TRABZON

Mersis No                : 0859043141800058

Telefon                     : + 90 462 325 09 67

Faks                           : + 90 462 325 94 03

KEP Adresi               :

 

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

 

BORDO MAVİ TUR olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize, müşterilerimiz ile birlikte hizmet alan üçüncü kişilere (misafirler, aile bireyleri ve yakınları gibi üçüncü kişiler), üyelerimize, ziyaretçilerimize (Şirketimize ait internet siteleri, mobil siteler, sosyal medya hesapları dahil olacak şekilde elektronik ortamdaki tüm platformlarımızı ve/veya BORDO MAVİ TUR acente satış ofisini ziyaret eden/etmiş olan gerçek kişiler), iş bağlantılarımıza (seyahatinizle bağlantılı olarak konaklama, ulaşım ,yer gibi ilgili tüm hizmetleri veren hizmet sağlayıcıları ve tedarikçi, alt yüklenici, acente gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarına) ait kişisel verileri toplamaktayız.

 

Bordo Mavi Tur olarak gerektiği durumlarda KVKK’ya uygun olarak işlenmek üzere ilgili veri sahibi kişilere ilişkin aşağıdaki kişisel verileri ve bu verileri içeren her türlü bilgi ve belgeyi toplayabiliriz:

 

 • Kimlik verileri:                                     Adı-soyadı, TC Kimlik numarası, pasaport numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport fotokopisi, uçuş mil numarası, üyelik numarası gibi kişinin kimliğine ilişkin veriler

 

 • İletişim verileri:                  Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan veriler

 

 • Finansal veriler:                   Ödeme bilgisi, banka hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi ilgili kişi ile kurmuş olduğumuz hukuki ilişkiye göre toplanabilen veriler

 

 • Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel veriler

 

 • Müşteri işlem verileri:                   Müşteri harcama bilgisi, konaklama/uçuş bilgisi, konaklama süresi, uçuş detayları gibi seyahat bilgileri, müşteri tercih, talimat ve talepleri gibi müşterinin gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin veriler

 

 • Risk Yönetimi Bilgileri:                   Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi amacıyla işlenebilen veriler

 

 • İşlem Güvenliği Bilgileri:                   IP adresi, şifre ve parola işlemleri gibi işlem güvenliğine ilişkin veriler

 

 • Pazarlama verileri:                   Pazarlama amacıyla kullanılmak üzere işlenen veriler, hedefleme bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan veriler

 

 • Hukuki İşlem Bilgileri:                   Adli makamlar ile olan dosya, dava ve yazışmalarda işlenebilen kişisel veriler

 

 

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz?

 

Kişisel verilerinizi,

 

 • Bordo Mavi Tur satış ofislerinde gerçekleştirilen görüşmelerde faydalandığınız basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri aracılığı ile,
 • Şirketimize ait internet ve mobil sitelerimiz vasıtasıyla,
 • Bordo Mavi Tur adında çeşitli sosyal medya mecralarında işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
 • Satış, pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • İletişim ve destek faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • Çağrı merkezi hizmetimiz aracılığıyla,
 • Bordo Mavi Tur satış ofislerinde yer alan kapalı devre güvenlik kameraları vasıtasıyla,
 • Yürüttüğümüz iş faaliyetleri kapsamında şahsınızla veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvuru ve rezervasyonlar aracılığıyla,
 • Yaptığımız iş görüşmeleri ve etkinlikler kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,
 • Bordo Mavi Tur’un iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla;

 

sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

 

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer ilgili mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

 

Topladığımız kişisel verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Bordo Mavi Tur tarafından sunulan seyahat organizasyonu, bilet satışı, tur satışı, vize işlemleri gibi ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve buna bağlı olarak iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Bordo Mavi Tur tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bunlardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma ve değerlendirmelerin yapılması,
 • Tüketici mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekleştirilmesi ile tüketici başvurularının cevaplanması;
 • Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, sponsorluk, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi;
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi;
 • Müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
 • İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, ilgili kişi memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;
 • İş bağlantıları, ürün / hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, alt yükleniciler, acenteler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;
 • Bordo Mavi Tur ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere yönelik idari operasyonların planlanması, iş ortağı/ tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.);
 • Bordo Mavi Tur satış ofislerini ziyaret eden ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek ve ofislerin güvenliğini sağlamak;
 • Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;
 • Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 • Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; fatura yönetimi;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;
 • Bordo Mavi Tur iş faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, istatistiki çalışma ve benzeri incelemelerin yapılması ve/veya
 • Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

 

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olacak şekilde Bordo Mavi Tur’un ilişkili şirketleri/kuruluşları, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iş bağlantılarına (seyahatiniz ile bağlantılı olarak konaklama, ulaşım, vize ve yer hizmetlerini veren tüm hizmet sağlayıcılarına, seyahat rezervasyon platformlarına ve tedarikçi, alt yüklenici, acente gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarına ), hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarına, yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, ödeme sistemleri, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarına, banka ve finans kuruluşlarına, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.

 

Bordo Mavi Tur olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

BORDO MAVİ TUR bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 1. Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

BORDO MAVİ TUR olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığını belirlemek ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama, vb) isteyebiliriz. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

BORDO MAVİ TUR’a yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, BORDO MAVİ TUR olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

 • Şikâyet

BORDO MAVİ TUR’a yöneltmiş olduğunuz taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 

 

 

Bir cevap yazın